Nedkylning – hypotermi i samband med vinterbad
Vinterbad kan vara härligt uppfriskande och brukar vanligen omfatta ett snabbt dopp i goda vänners lag. Sällskap är grundläggande men det är även viktigt att känna till hur kroppen reagerar i stark kyla och när du helst skall avstå att exponera dig. Läs om vad som händer i kroppen vid vinterbad, vilka symptom på generell nedkylning du bör känna igen samt hur du då skall agera.

Bakgrund

Accidentiell hypotermi definieras som en oavsiktlig nedkylning av den centrala kroppstemperaturen under 35 grader Celsius. Årligen omkommer ca 30-45 personer i Sverige av hypotermi och ytterligare fler drabbas av livshotande nedkylning. I samband med exponering för stark kyla som vid till exempelvis vinterbad sker en mängd saker i människokroppen Det finns en stor individuell variation i hur människor reagerar på kyla beroende på ålder, kön, kroppskonstitution med underhudsfett, underliggande sjukdomar, medicinering samt intag av alkohol. Nedkylning av kroppen vid vinterbad sker snabbare än i luft eftersom vatten (via konduktion) leder bort värme ca 25 ggr bättre än luft.

-De stora riskerna vid vinterbad är den initiala kallvattenchocken med reflexmässig inandning och hyperventilation samt nedkylning av muskler och nerver i armarna vilket kraftigt försämrar simförmågan – både ökar risken för drunkning.

Hur påverkas människan av kyla?

Vid exponering för kyla och redan innan central kroppstemperatur sjunker aktiverar kroppen sina försvarsmekanismer mot nedkylning dels genom att minska sina värmeförluster och dels genom att öka sin värmeproduktion. Detta sker genom en omfördelning av cirkulationen från perifera delar (hud och muskulatur i armar och ben) till förmån för centrala delar inkl vitala organ (minskade värmeförluster) samt genom okontrollerade muskelsammandragningar, huttring (ökad värmeproduktion). Huttringen avtar om kroppstemperaturen sjunker under 32 grader och nedkylningen ökar då i takt.

Vid långvarig exponering för kyla och sjunkande central kroppstemperatur märks även allmänna symptom så som hunger, illamående, trötthet, tystnad, dåligt humör, sluddrigt tal, försämrad koordinationsförmåga, förvirring, apati och om kroppstemperaturen sjunker ytterligare påverkas medvetandegraden allt mer och många är mer eller mindre medvetslösa när kroppstemperaturen sjunkit till under 30 grader Celsius.

Vad händer i kroppen när jag vinterbadar?

I samband med att du tar av dig kläder innan badet och exponeras för kall luft reagerar kroppen med att aktivera sina försvarsmekanismer mot nedkylning, huden blir blek och kall och du börjar ev att huttra.

Kroppens omedelbara ofrivilliga fysiologiska respons då du kliver ned i vattnet är en kraftig inandning samt kraftig ökning av såväl puls som blodtryck samt en ökning av andningsfrekvens och andningsvolym. Om andningen inte kan kontrolleras finns både risk för drunkning om personen andas in vatten och om andningsfrekvensen förblir mycket hög (hyperventilation) finns risk att personen svimmar i vattnet – därför är sällskap ovärderligt.

Graden av kallvattenchock beror även på hur snabbt du doppar dig, samt hur stor del av kroppen som sänks ned i vattnet. I takt med att du vinterbadar frekvent kommer denna kallvattenchock att bli mindre påtaglig och andningen mer kontrollerad.

När skall jag avstå att vinterbada?

Sällskap är grundläggande i samband med alla typer av bad och särskilt vid vinterbad. Saknar du sällskap bör du avstå – ingen kan hjälpa dig om du halkar eller förlorar medvetandet i vattnet. Alkoholens egenskaper vidgar blodkärl i kroppen med ökade värmeförluster som följd, minskar förmåga att huttra och försämrar omdömet vilket sammantaget gör att nedkylningen går snabbare än normalt – avstå alkohol vid bad. Om du inte är fullt frisk bör du också avstå från vinterbad.

 

Se nedan tabell på symptom vid nedkylning och rekommenderat omhändertagande:

Central kroppstemperatur

Symptom

Omhändertagande

35-32°C

Vid en central kroppstemperatur mellan 35 och 32°C (lindrig hypotermi) kan de värmereglerande mekanismerna fungera i maximal omfattning i syfte att förhindra eller reducera ytterligare nedkylning av kroppen.

 

 

Kraftig huttring, nedsatt funktion och känsel i händer och fötter. Sluddrigt tal, apati, nedsatt omdöme.

 

Förflytta personen till värme och skydd, byt till torra kläder, ge varm söt dryck, fysisk aktivering ökar kroppstemperaturen, kontakta 1177 eller larma 112 vid behov.

32-28°C

Vid en kärntemperatur på mellan 32 och 28 °C (måttlig hypotermi) fungerar de värmereglerande mekanismerna inte längre i full utsträckning utan börjar svikta.

 

Huttringen har avtagit, muskelstelhet, medvetandesänkt eller medvetslös person.

 

Larma 112. Förflytta personen mycket varsamt i planläge. Lägg medvetslös person med andning och puls i stabilt sidoläge på isolerande underlag. Täck med filtar/kläder/sovsäck.

<28°C

Vid en kärntemperatur lägre än 28 °C (grav hypotermi) har värmeregleringen väsentligen upphört, kroppen kommer slutligen att anta samma temperatur som omgivningen (poikilotermi) .

 

 

Medvetslös, tillsynes livlös, stor risk för hjärtstopp

 

Ring 112. Personen kan ännu vara vid liv. Undersök medvetande och andning i upp till en (1) minut, starta HLR vid misstanke om hjärtstopp.

Peter Lundgren
Kardiolog/Med Dr.
Prehospen, centrum för prehospital forskning.
Akademin för vård, arbetsliv och välfärd, Högskolan Borås,

Andreas Claesson
Ambulanssjuksköt/Docent.
Hjärtstoppscentrum vid medicinska institutionen Solna, Karolinska institutet.

Vill du läsa mer om hjärtstopp i samband med accidentiell hypotermi, läs vidare på Svenska HLR-rådet: https://www.hlr.nu/hjartstopp-samband-med-accidentiell-hypotermi/

Läs mer om Issäkerhetsrådet